Reference

Základní škola Generála Janka

Lokalita Ostrava
Investor stavby Statutární město Ostrava
Termín realizace 11/2021
Finanční objem stavby 35,2 mil. Kč bez DPH
Charakteristika stavby

Stavební práce byly prováděny za účelem snížení energetické náročnosti budovy za provozu školy v rozsahu:

  • výměna výplní otvorů v obvodových konstrukcích,
  • zateplení fasády,
  • zateplení podlahy v 1.PP
  • zateplení podkroví – stropy, včetně šikmých částí
  • realizace rekuperace v učebnách
  • rekonstrukce otopné soustavy
  • výměna osvětlení za úsporná svítidla.

PD řešila bezbariérového užívání objektu: instalaci výtahu mezi 1 a 2. NP, schodišťové plošiny pro přístup z exteriéru do 1.NP a schodolezu pro přístup do 3.NP, ve 2.NP, provedeny bezbariérové WC), Nově byly vytvořeny specializované učebny (počítačová učebna, učebna chemie a fyziky, přírodovědná učebna) a místnost pro „školní poradenské pracoviště“. V přímé vazbě na speciální učebny byly provedeny kabinety. Vytvořením speciálních učeben došlo k přerozdělení počtu žáků v jednotlivých podlažích a z tohoto důvodu bylo provedeno zkapacitnění hygienického zázemí ve 2. a 3.NP provedena byla rekuperace, umístění zařízení pro bezbariérové řešení (výtahy…)  vytvoření nových speciálních učeben včetně výměny elektroinstalace. Z důvodu kompatibility navrhovaných a stávajících zařízení byla provedena elektroinstalace v celém objektu nově. V ploše areálu školy byla doplněna nová odpočinková zóna, v rámci, které byla doplněna zeleň a lavičky.