Aktuality

25.8.2016

Oznámení o přeměně podoby akcií na zaknihované

Výzva akcionářům k odevzdání akcií v souvislosti s přeměnou

Představenstvo společnosti Ridera Stavební a.s., IČ 45192464, se sídlem Dělnická 382/32, Poruba, 708 00 Ostrava, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, v oddíle B, vložce 408 (dále jen „Společnost“), zveřejňuje tímto ve smyslu ustanovení § 529 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění (dále jen „Občanský zákoník“), následující oznámení, jakož i výzvu akcionáři (popř. akcionářům) Společnosti k odevzdání akcií a sdělení čísla účtu v centrální evidenci cenných papírů:

  1. Jediný akcionář Společnosti rozhodl dne 22.8.2016 o změně stanov Společnosti spočívající mimo jiné v přeměně podoby akcií Společnosti z listinných akcií na akcie zaknihované; o této skutečnosti byla sepsána veřejná listina – notářský zápis.
  2. Představenstvo Společnosti tímto vyzývá akcionáře Společnosti, aby odevzdal(-i) dosavadní listinné akcie Společnosti ve lhůtě šesti měsíců ode dne zveřejnění rozhodnutí o změně podoby akcií Společnosti, a to na adrese 28. října 2092/216, Mariánské Hory, 709 00, v pracovní dny od 9:00 hod. do 15:00 hod. Pokud akcionář ve stanovené lhůtě akcie Společnosti nepředloží, vyzve Společnost akcionáře k předložení akcií v dodatečné lhůtě s upozorněním, že po uplynutí této lhůty budou neodevzdané akcie prohlášeny za neplatné.
  3. Představenstvo Společnosti dále akcionáře Společnosti vyzývá, aby si v souvislosti s přeměnou podoby akcií zřídil(-i) majetkový účet v centrální evidenci cenných papírů, a to prostřednictvím jednoho z účastníků Centrálního depozitáře cenných papírů (bank a obchodníků s cennými papíry; seznam účastníků na cdcp.cz).
  4. Akcionář je při odevzdání dosavadních listinných akcií Společnosti povinen ve smyslu ustanovení § 530 odst. 1 Zákona Společnosti sdělit číslo majetkového účtu zřízeného dle bodu 3. výše, na který mu budou zaevidovány zaknihované akcie Společnosti.

Představenstvo společnosti

Ridera Stavební a. s.